Αξιοποίηση ακινήτων στο Δήμο Νέας Προποντίδας / Χαλκιδική

Στόχος της πρότασης είναι η δημιουργία μια πρότυπης και βιώσιμης οικιστικής νησίδας σε μια περιοχή μαζικού τουρισμού. Το ακίνητο της μελέτης βρίσκεται στο Δήμο Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, μεταξύ Νέας Ηράκλειας και Νέας Καλλικράτειας. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του τοπικού επαρχιακού δικτύου.

Η περιοχή μελέτης έχει πολύ μεγάλη έκταση, πάνω από 400στρ. Σε αυτή την έκταση διακρίνονται υποπεριοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά: η αμμώδης ζώνη της παραλίας, αμμώδεις περιοχές με χαμηλή βλάστηση και διαμορφωμένα μονοπάτια, αμμοθίνες, μικρά υψώματα και προς το εσωτερικό περιοχές με πράσινο και δέντρα.

Η πρόταση για το στρατηγικό σχέδιο αφορά στη δημιουργία ενός χώρου με χρήσεις πολιτισμού, αναψυχής, τουρισμού, και αθλητικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη μελέτη που σκοπό έχει τη δημιουργία ενός χώρου που θα απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, θα μπορεί να λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια του έτους και θα αναζωογονήσει την περιοχή. Μέσω του στρατηγικού σχεδίου προτείνεται η δημιουργία ενός πολυχώρου που θα φιλοξενεί χρήσεις σχετικές με ποικίλες μορφές τουρισμού, πέρα από το συμβατικό τουρισμό αναψυχής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τα ζητούμενα, προτείνεται, σε ότι αφορά στις εγκαταστάσεις, ένα σύμπλεγμα αλληλοδιαδοχής κυκλικών δακτυλίων – οργανώσεων του χώρου. Πρόκειται για δακτυλίους που παραλαμβάνουν τα κτίρια και επιτρέπουν στο χρήστη να κινηθεί σε όλους τους χώρους.

Ο σχεδιασμός έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές εξοικονόμησης ενέργειας σε συνδυασμό με την υψηλή αισθητική και άριστες συνθήκες παραμονής και παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει τη δημιουργία δικτύου περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών, θέσεων θέας, την κατασκευή θέσεων στάσης και ανάπαυσης και λοιπές υποδομές αναψυχής για την διευκόλυνση των επισκεπτών.  

Ο επαναπροσδιορισμός της διαχείρισης της γης και η ενσωμάτωση των παραμέτρων της προστασίας του φυσικού τοπίου, των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας αλλά και ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός σε όλα τα στάδια παραγωγής του χώρου, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν σε μια περιοχή υψηλού φυσικού κάλλους που διαθέτει ισχυρά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα.

Χωρικές ενότητες:

1.  Κέντρο δραστηριοτήτων – παροχής υπηρεσιών

2.  Ενότητες υπαίθριων δραστηριοτήτων τουρισμού, αθλητισμού και αναψυχής.

3.  Ενότητες παράκτιων δραστηριοτήτων.

4.  Ενότητες χώρων αναψυχής.

5.  Ενότητες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

6.  Ενότητα φιλοξενίας 1 (bungalows)

7.  Ενότητα φιλοξενίας 2 (μικρές μονάδες)

8.  Διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου.

9.  Υποενότητες χώρων υποδοχής.

10.  Χώροι στάθμευσης, σταθμοί ποδηλάτων.

Αξιοποίηση ακινήτων στο Δήμο Νέας Προποντίδας / Χαλκιδική
Προμελέτη: 2013
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός Πρόδρομος Νικηφορίδης
Bernard Cuomo
Συνεργάτιδες Εύη Κωνσταντάρα
Ελένη Λουκίδου