Νέο κτίριο στην πρώην σχολή CAZES / Θεσσαλονίκη

Τρία ποιοτικά χαρακτηριστικά του χώρου, διαφορετικά μεταξύ τους, εντοπίζονται, και επαναδιατυπώνονται στην κεντρική ιδέα της πρότασης.

  • Το ανοικτό οικοδομικό τετράγωνο: η παρουσία του οικοδομικού τετραγώνου και η σχέση του με την ευρύτερη περιοχή, η επαναδιατύπωση των ορίων του.
  • Το ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο: ο σχεδιασμός του ελεύθερου χώρου ως εργαλείο προσδιορισμού του ενιαίου χαρακτήρα του οικοδομικού τετραγώνου.
  • Η μνήμη του τόπου: Η ιστορία της περιοχής και του διατηρητέου κτιρίου της Σχολής Καζές, η επαναφορά της μνήμης του τόπου.

Στόχος της μελέτης είναι η διατύπωση μιας συνολικής πρότασης αναβάθμισης του οικοδομικού τετραγώνου η οποία να επιλύει τα υφιστάμενα προβλήματα και να εντάσσει το νέο κτίριο σε ένα νέο ανοικτό και ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο που διαφοροποιείται αλλά και “συνδιαλέγεται” με το περιβάλλον του.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με δύο τρόπους:

Με την ογκομετρία του νέου κτιρίου που λειτουργεί ως κτίριο-πύλη αναδεικνύοντας το εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου και το διατηρητέο κτίριο. Επιπλέον, διατυπώνονται διαφοροποιημένες σχέσεις μετάβασης από το δρόμο προς το κτίριο και προς το εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου καθώς και νέες σχέσεις μεταξύ δρόμου, κτιρίου και χρήσεων ισογείου.

Με τη διαφάνεια των ορίων του οικοδομικού τετραγώνου και τη διαφάνεια της περίφραξης. Το διατηρητέο κτίριο και ο διαμορφωμένος αύλειος χώρος προβάλλονται προς τα έξω, αποτελώντας έναν παράγοντα αναβάθμισης της πυκνοδομημένης περιοχής.

Νέο κτίριο στην πρώην σχολή CAZES / Θεσσαλονίκη
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με πρόσκληση
Αγωνοθέτης Ισραηλίτικη Κοινότητα Θεσσαλονίκης
Έτος διεξαγωγής διαγωνισμού 2006
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Μπερνάρ Κουόμο
Συνεργάτης Παρασκευή Ταράνη