Πρόταση για ξενοδοχείο / Θεσσαλονίκη
Ανάθεση: ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Προκαταρκτική Μελέτη 2011
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Bernard Cuomo
Συνεργάτιδα Θεοφανή Βαλσάμη